Calculate electricity bill

  • Sinh hoạt
  • Kinh doanh
  • Sản xuất

Nhập các thông số

Từ ngày - Đến ngày
Tổng điện năng tiêu thụ
Số hộ dùng điện

Kết quả

Điện T.Thụ (kWh)
Đơn giá (đồng)
Số tiền (đồng)
Bậc thang 1
50 *
1678
=
Bậc thang 2
50 *
1734
=
Bậc thang 3
100 *
2014
=
Bậc thang 4
100 *
2536
=
Bậc thang 5
100 *
2834
=
Bậc thang 6
0 *
2927
=

Thành tiền

Tiền điện
=
Thuế GTGT (8%) tiền điện
=
Tổng tiền
=

Loại công tơ

Nhập các thông số

Từ ngày - Đến ngày

Điện năng tiêu thụ

Điện năng tác dụng (kWh)
Giờ bình thường (kWh)
Giờ cao điểm (kWh)
Giờ thấp điểm (kWh)
Điện năng phản kháng (kVArh)
Điện áp sử dụng

Kết quả

Điện T.Thụ (kWh)
Đơn giá (đồng)
Số tiền (đồng)
Giờ BT
*
2666
=
Giờ cao điểm
*
4587
=
Giờ thấp điểm
*
1622
=

Thành tiền

Tiền điện
=
Thuế GTGT (8%) tiền điện
=
Tổng tiền
=

Loại công tơ

Nhập các thông số

Từ ngày - Đến ngày

Điện năng tiêu thụ

Điện năng tác dụng (kWh)
Giờ bình thường (kWh)
Giờ cao điểm (kWh)
Giờ thấp điểm (kWh)
Điện năng phản kháng (kVArh)
Điện áp sử dụng

Kết quả

Điện T.Thụ (kWh)
Đơn giá (đồng)
Số tiền (đồng)
Giờ BT
*
1685
=
Giờ cao điểm
*
3076
=
Giờ thấp điểm
*
1100
=

Thành tiền

Tiền điện
=
Thuế GTGT (8%) tiền điện
=
Tổng tiền
=