Download

Ứng dụng Sản phẩm sử dụng Click tải về
Phần mềm điều khiền UPS AR900Pro (1-3Kva)
AR900Pro RT(1-3Kva)
AR900PT (1-3Kva)
AR900II (1-10Kva) 1/1 Pha
AR900G4 (1-10Kva) 1/1 Pha
AR31900G4 (6-20Kva) 3/1 Pha
AR31900G4 RT (6-20Kva) 3/1 Pha
AR900 (10-30Kva) 3/3 Pha


Dowload UPS SMART SOFTWARE

(phần mềm quản lý UPS)

Phần mềm SNMP AR900Pro (1-3Kva)
AR900Pro RT(1-3Kva)
AR900PT (1-3Kva)
AR900II (1-10Kva) 1/1 Pha
AR900G4 (1-10Kva) 1/1 Pha
AR31900G4 (6-20Kva) 3/1 Pha
AR31900G4 RT (6-20Kva) 3/1 Pha
AR900 (10-30Kva) 3/3 Pha

iSearch_SNMP_setup

iStars SNMP User Manual EN V1.0