Download

Ứng dụng

Sản phẩm sử dụng

Click tải về

Phần mềm điều khiền UPS AR900Pro (1-3Kva)
AR900Pro RT(1-3Kva)
AR900PT (1-3Kva)
AR900II (1-10Kva) 1/1 Pha
AR900G4 (1-10Kva) 1/1 Pha
AR31900G4 (6-20Kva) 3/1 Pha
AR31900G4 RT (6-20Kva) 3/1 Pha
AR900 (10-30Kva) 3/3 Pha

Dowload UPS SMART SOFTWARE

(phần mềm quản lý UPS)

Hướng dẫn dử dụng

Phần mềm SNMP AR900Pro (1-3Kva)
AR900Pro RT(1-3Kva)
AR900PT (1-3Kva)
AR900II (1-10Kva) 1/1 Pha
AR900G4 (1-10Kva) 1/1 Pha
AR31900G4 (6-20Kva) 3/1 Pha
AR31900G4 RT (6-20Kva) 3/1 Pha
AR900 (10-30Kva) 3/3 Pha

iSearch_SNMP_setup

iStars SNMP User Manual EN V1.0

Phần mềm SNMP dòng MP 1 Pha AR-MP KS (1kVA_3kVA)

AR-MP RT (1kVA_3kVA)

AR-MP (6kVA_10kVA)

AR-MP RT (6kVA_10kVA)

UPSilon2000V5.4.Download

(phần mềm quản lý UPS)